BIP Radio Lublin S.A.

Majątek w zł (stan na 31.12.2016 r.)

AKTYWA TRWAŁE

5.631.222,87

Wartości niematerialne i prawne

185.201,49

Rzeczowe aktywa trwałe

 5.042.167,70

Inwestycje długoterminowe

33.000,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

370.853,68

AKTYWA OBROTOWE

 3.321.658,31

Zapasy

30.454,01

Należności krótkoterminowe

843.794,42

Inwestycje krótkoterminowe

2.383.749,09

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

63.660,79

RAZEM AKTYWA

8.952.881,18

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.217.300,00

(12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

 

Majątek w zł (stan na 31.12.2015 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 5.701.642,61

Wartości niematerialne i prawne – 9.867,79

Rzeczowe aktywa trwałe – 5.220.916,82

Inwestycje długoterminowe – 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 437.858,00

AKTYWA OBROTOWE – 4.663.345,38

Zapasy – 40.061,12

Należności krótkoterminowe – 970.062,38

Inwestycje krótkoterminowe – 3.586.277,31

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 66.944,57

RAZEM AKTYWA – 10.364.987,99

KAPITAŁ ZAKŁADOWY1.217.300,00 (12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

Majątek w zł (stan na 31.12.2014 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 5.964.828,02
Wartości niematerialne i prawne - 42.919,40
Rzeczowe aktywa trwałe - 5.438.371,00
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 450.537,62

AKTYWA OBROTOWE - 4.473.372,02
Zapasy - 56.944,04
Należności krótkoterminowe - 731.195,05
Inwestycje krótkoterminowe - 3.606.111,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 79.121,24

RAZEM AKTYWA - 10.438.200,04

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 1.217.300,00 (12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)