BIP Radio Lublin S.A.

Majątek w zł (stan na 31.12.2015 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 5.701.642,61

Wartości niematerialne i prawne – 9.867,79

Rzeczowe aktywa trwałe – 5.220.916,82

Inwestycje długoterminowe – 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 437.858,00

AKTYWA OBROTOWE – 4.663.345,38

Zapasy – 40.061,12

Należności krótkoterminowe – 970.062,38

Inwestycje krótkoterminowe – 3.586.277,31

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 66.944,57

RAZEM AKTYWA – 10.364.987,99

KAPITAŁ ZAKŁADOWY1.217.300,00 (12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)

Majątek w zł (stan na 31.12.2014 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 5.964.828,02
Wartości niematerialne i prawne - 42.919,40
Rzeczowe aktywa trwałe - 5.438.371,00
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 450.537,62

AKTYWA OBROTOWE - 4.473.372,02
Zapasy - 56.944,04
Należności krótkoterminowe - 731.195,05
Inwestycje krótkoterminowe - 3.606.111,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 79.121,24

RAZEM AKTYWA - 10.438.200,04

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 1.217.300,00 (12.173 akcji o wartości nominalnej 100 zł)